mai 25, 2020 admin 0 Comments

Actele şi taxele necesare pentru renunţarea la cetăţenia română:

În conformitate cu articolul 26 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată şi modificată, acestea sunt următoarele:

 • Înregistrarea cererii privind renunţarea la cetăţenia română;
 • Cazierul judiciar din România (valabil 6 luni de la data emiterii);
 • Adeverinţe privind debitele către stat, eliberate de: 1) administraţia financiară şi 2) direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei, de la ultimul domiciliu din România;
 • Declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a Românieiprivind debitele faţă de persoane fizice sau juridice din România;
 • Copii legalizate ale actelor de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie). Dacă naşterea sau căsătoria a avut loc în strainatate, se depune certificatul românesc transcris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România;
 • Dovada scrisă a acordării cetăţeniei de catre statul de domiciliu – traducere legalizată în limba româna şi copie xerox de pe original; ori – Dovada obţinerii cetăţeniei statului de domiciliu, traducere legalizată în limba română, precum şi fotocopia originalului sau copie legalizată paşaportului străin în cazul obţinerii altei cetăţenii;
 • Certificatele de naştere ale minorilor se depun în copii legalizate la dosarele părinţilor, dacă este cazul, transcrise. Pentru minorul care a împlinit 14 ani se depune şi consimţământul său autentificat în faţa notarului sau a consulului;
 • Procură specială autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a Românieipentru depunerea cererii de renunţare şi copie legalizată de pe paşaport dacă cererea se depune de altă persoană. Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate;
 • 1 dosar cu şină.

IMPORTANT!

 • Toate taxele se plătesc la depunerea cererii. Pentru minori nu se percep taxe.
 • Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc.
 • Datele de stare civila din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere!
 • Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicata de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Conventiei adoptata la Haga la 5 oct. 1961, ori sa fie supralegalizate.
 • În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila ori supralegalizarea.
 • la cererile de renunţare la cetăţenia română, formulate de persoane care au dobândit şi o alta cetăţenie, este necesar să se depună:
  1.- dovada deţinerii cetăţeniei române (copie legalizată dupa paşaportul românesc valabil sau o adeverinţă eliberată de Direcţia de Evidenţa Informatizată a Persoanei) din care să rezulte că este cetăţean român;
  2.- dovada altei cetăţenii, copia xerox a originalului, traducerea în limba română legalizată şi copie legalizată a paşaportului;

Informaţii suplimentare despre procedura renunţării la cetăţenia română pot fi accesate pe
 site-ul Ministerului Justiţiei, Informaţii utile (Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei).