mai 25, 2020 admin 0 Comments

1. Actele necesare pentru redobândirea cetăţeniei române, de către persoanele care au pierdut cetăţenia română înainte de 22 decembrie 1989 şi descendenţi de gr.I şi II ai acestora:

În conformitate cu art. 101 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată şi modificată prin Legea 405/2003, acestea sunt următoarele:

 • Cerere redobândire cetăţenia română original şi copie legalizată;
 • copie legalizată a buletinului sau a cărţii de identitate a soţului (pentru persoanele căsătorite cu cetăţeni români);
 • cazier judiciar din România (valabil 6 luni de la data emiterii);
 • cazier judiciar din strainatate – valabil 1 an de la data emiterii – traducere legalizată în limba română şi copie xerox a originalului;
 • acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, etc.) – copii legalizate pentru titulari şi ascendenţi (părinţi, bunici) foşti cetăţeni români; daca actele de stare civilă au fost întocmite în străinatate, se vor anexa şi traduceri legalizate în limba română; copiile şi traducerile legalizate notarial în ţara de reşedintă vor fi, dupa caz, apostilate sau supralegalizate;
 • dovada scrisă (adeverinţă) privind data pierderii sau a ridicării neimputabile a cetăţeniei române sau adeverinţă din care să rezulte că localitatea de naştere s-a aflat pe teritoriul României până în august 1940 (de la Direcţia de Evidenţă Informatizată a Persoanei, copia documentului de aprobare a renunţării la cetăţenia română, alt document eliberat de o autoritate competentă, de ex. stare civilă, evidenţa populaţiei, primarie, arhivele statului, arhivele judeţene etc.) sau documente personale;
 • declaraţie autentificată din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;
 • declaraţie autentificată din care sa rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
 • declaraţie scrisă personal, la depunerea cererii, din care să rezulte menţinerea domiciliului în străinatate sau stabilirea domiciliului în România. Aceeaşi opţiune se face ţi pentru copiii minori pentru care se solicită redobândirea cetăţeniei române;
 • copii legalizate ale certificatelor de stare civila pentru copiii minori ai solicitanţilor şi consimţământul pentru obţinerea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată de către minorii de peste 14 ani;
 • acordul părinţilor pentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată;

La momentul depunerii cererii se vor completa formularul şi lista cu date personale.

Sunt acceptate autentificările ţi legalizările efectuate de Secţia Consulară a Ambasadei României sau de către notari publici din România.

IMPORTANT!

 • CEREREA SE DEPUNE PERSONAL. Numai în cazuri temeinic justificate (dovedite cu înscris oficial) cererea se poate depune prin mandatar cu procură specială autentificată.
 • CERERILE SE PRIMESC NUMAI ÎNSOŢITE DE TOATE DOCUMENTELE


2.Actele şi taxele necesare pentru redobândirea cetăţeniei române, de către persoanele care au pierdut cetăţenia română după 22 Decembrie 1989

În conformitate cu articolul 10 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată şi modificată prin OUG 43/29 mai 2003, acestea sunt următoarele:

 • PAŞAPORT ORIGINAL şi copie legalizată;
 • CAZIER JUDICIAR din România (valabil 6 luni de la data emiterii);
 • CAZIER JUDICIAR din străinătate – valabil un an de la data emiterii – traducere legalozată în limba română şi copie xerox a originalului;
 • Acte de stare civilă – copii legalizate (certificate de naştere, căsătorie). Dacă naşterea sau căsătoria a avut loc în străinatate, copiilor legalizate le vor fi anexate traduceri legalizate în limba română;
 • DECLARAŢII pe proprie răspundere, autentificate la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte:
 • 1.- dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei;
 • 2. – dacă doreşte rebobândirea cetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinatate sau stabilirea domiciliului în România.
 • DECLARAŢIE autentificată din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
 • DOVADA scrisă privind data pierderii cetăţeniei române – adeverinţă eliberată de misiunea diplomatica a României sau Serviciul Paşapoarte ori copia hotărârii Guvernului prin care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română;
 • Formularul şi lista cu date personale;

IMPORTANT!

 • CERERILE SE DEPUN PERSONAL. Numai în cazuri temeinic justificate (dovedite cu înscris oficial) cererea se poate depune prin mandatar cu procură specială autentificata. Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate;
 • Toate taxele se plătesc la depunerea cererii;
 • Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc;
 • Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere!
 • Actele întocmite în străinatate trebuie sa poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Conventiei adoptata la Haga la 5 oct. 1961 ori să fie supralegalizate;
 • În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila ori supralegalizarea;
 • Persoanele fără cetăţenie sunt scutite de taxa de redobândire a cetăţeniei, fiind taxate numai serviciile consulare subsidiare (legalizarea diverselor înscrisuri necesare la dosar, autentificarea declaraţiilor date de solicitanţi) şi taxa de publicare în Monitorul Oficial, pentru care se va elibera chitanţă separată.

NOTĂ

Informaţii suplimentare despre procedura redobândirii cetăţeniei române pot fi accesate pe site-ul Ministerului Justiţiei, Informaţii utile (Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei).