mai 25, 2020 admin 0 Comments

În acest moment pentru a obţine cetăţenia spaniolă este necesară renunţarea la cetăţenia română deoarece cele două ţări nu permit dubla cetăţenie.

Renunţarea la cetăţenia română se poate aproba persoanelor majore  conform legii 21/1991 şi sunt necesare urmatoarele acte :

 • cererea de renunţare la cetăţenia română (taxa consulară: 605 €);
 • Paşaport/carte de identitate (original şi copie legalizată);
 • Procură specială (autentificată la notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular). Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate;
 • Adeverinţă privind debitele către stat eliberată de Administraţia Financiară de la ultimul domiciliu din România (original);
 • Adeverinţă privind debitele către stat eliberată de direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei de la ultimul domiciliu din România (original);
 • Declaraţie pe propria răspundere privind debitele faţă de persoane fizice sau juridice din România (autentificată la notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular);
 • Acte de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, divorţ etc.) (original şi copie legalizată). Dacă naşterea/căsătoria/divorţul a avut loc în străinătate, se va depune certificatul transcris/înscris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România sau la misiunea diplomatică/oficiul consular din ţara în care a avut loc evenimentul. Dacă actele nu au fost transcrise/înscrise, se vor depune copii legalizate ale acestor acte (apostilate/supralegalizate în prealabil), împreună cu traducerea legalizată în limba română).
 • Promisiunea acordării cetăţeniei statului de domiciliu (apostilată/supralegalizată, original şi copie legalizată, cu traducerea legalizată în limba română) sau
 • Dovada obţinerii cetăţeniei statului de domiciliu (apostilată/supralegalizată, original şi copie legalizată, cu traducerea legalizată în limba română) sau paşaportul străin (original şi copie legalizată).
 • Cazierul judiciar din România (valabil 6 luni de la data emiterii)

Dacă există copii minori pentru care se solicită renunţarea, sunt necesare următoarele acte:

 • certificatul de naştere al minorului (original şi copie legalizată, transcris/înscris, dacă este cazul);
 • consimţământul minorilor de peste 14 ani (declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular);
 • declaraţia pe propria răspundere a părinţilor că minorul domiciliază în străinătate;
 • asigurarea dobândirii unei alte cetăţenii în care să se menţioneze minorii care vor dobândi cetăţenia statului de domiciliu sau dovada că are o altă cetăţenie;
 • acordul celuilalt părinte, cetăţean român (în situaţia în care doar unul dintre părinţi solicită renunţarea la cetăţenia română) (declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular);
 • hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, definitivă şi irevocabilă (dacă minorul a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească părintelui care are domiciliul în străinătate şi care renunţă la cetăţenie) (copie legalizată);

Pentru mai multe detalii puteţi accesa pe site_ul Consulatul României la Madrid  şi pentru mai multe informaţii pentru solicitarea cetăţeniei spaniole puteţi intra pe site_ul Ministerului de Justiţie a Spaniei.

Atât cererea de renunţare la cetăţenia română cât şi cererea de solicitare a cetăţeniei spaniole se realizează pe internet. (telematic)

Acordarea cetăţeniei române conform art.8 din Legea nr. 21/1991

Cetăţenia română se poate acorda, la cerere, cetăţeanului străin sau persoanei fără cetăţenie, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

 • s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, locuieşte în mod legal, continuu şi statornic pe teritoriul statului român, de cel puţin 8 ani sau, în cazul că este căsătorit cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani;
 • dovedeşte prin comportare, acţiuni şi atitudine loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;
 • a împlinit vârsta de 18 ani;
 • are asigurate mijloacele de existenţă;
 • este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţarăsau strănatate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;
 • cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească, în suficienta măsură pentru a se integra in viaţa socială;
 • cunoaşte prevederile Constituţiei României.

Termenele prevăzute la alin.1 lit.a) pot fi reduse până la jumătate în cazul în care solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internaţional ori a investit în România sume ce depăşesc 500 000 euro.

Dorești cetațenia spaniolă ? Contactează-ne : marianacrihana.com/contact